Bilgi & Rezervasyon

+ 90 252 688 6333
info@arionresort.com

Sosyal Medya

Facebook
Instagram
TripAdvisor

Rezervasyon Koşulları

Arion Resort Otel konukları, rezervasyon formunu imzalayarak form şeklinde veya info@arionresort.com adresine gönderdiklerinde taraflar, aşağıdaki koşulları karşılıklı olarak kabul etmiş, sözleşme ile bağlanmış sayılırlar. Sözleşmede Arion Resort Otel (Otel) olarak, Otelden geceleme satın alanlar (konuk) olarak anılacaklardır.

Arion Resort Otel’de konaklama talepleri yazılı ve talepte bulunan tarafından imzalı rezervasyon formu’nun info@arionresort.com adresine ulaştığı ve şirket tarafından teyid edildiği tarihte kesinleşir. Otel’de rezervasyonlar İnternet veya faks mesajı ile yapılabilir, şirket tarafından aynı yoldan teyidi ve diğer koşulların konuk tarafından yerine getirilmesi şartı ile rezervasyon kesinleşir. Konuk tarafından sözlü rezervasyon talimatı verildiği ve Otel tarafından yazılı veya İnternet aracılığı ile onaylandığı tarihte konuk için rezervasyon genel şartları işlemeye başlayacaktır. Otel İnternet sitesinde ve Otel broşüründe yer verilmeyen hususlardan sorumlu tutulamaz. Seyahat acenteleri ve sair şahıslar tarafından verilen öneri ve bilgilerden Otel sorumlu değildir.

Otel geceleme ücretleri uygulanacağı yıl itibariyle (http://www.arionresort.com) otel web sitesinde yayınlanan fiyatlar üzerinden ödenir. Geceleme ücretleri kişi başı geceleme ve kahvaltı olarak tespit edilmiş olup %8 KDV dahil değildir. Rezervasyon yapılan tarih için ilân edilmiş fiyatlar üzerinden talep ve tahsil edilir. Resmi makamlarca vergi ve benzeri giderlerin oranlarının yükseltilmesi veya bunlara yenilerinin eklenmesi durumunda bu değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır.

Konuk veya seyahat acentesi tarafından yapılan rezervasyon şirket tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra, rezervasyon yapanlar farklı bir anlaşma koşulu yok ise 1 gecelik konaklama ücretini depozito olarak kesin rezervasyon talepleri ile birlikte şirkete ödemek zorundadırlar. Depozito ödenmesi rezervasyonun Otel tarafından kabulü şartı olup aksi halde Otel rezervasyondan sorumlu tutulamaz. Geri kalan toplam konaklama bedelinin ödemesinin giriş tarihinden 3 gün önce yapılması gerekmektedir. Ödemeler nakit olarak ya da kredi kartı ile şirket merkezine, Otel banka hesabına yapılabilir.  Otel tarafından mevsim ve konuk sayıları ve sair nedenlerle özel promosyonlar ve özel fiyatlar tespiti ile uygulaması yapılabildiği gibi rezervasyon yapılmadan önce Otel fiyatları artırma hakkı Otele aittir.

Konuklar tarafından yapılmış rezervasyonlarda değişiklik yapılması istendiği takdirde bu konudaki taleplerin rezervasyon yapılan dönem tarihinden en geç iki ay önce Otele bildirilmesi şarttır. Süresinde yapılan değişiklik talepleri Otel geceleme ve yer durumunun uygun olması halinde yerine getirilebilir, yapılan değişiklikle ilgili fiyat artışları konuklardan talep edilir, fiyat azalmaları konuklar lehine değerlendirilir.

Rezervasyonun iptali, ancak rezervasyonu yaptıran tarafından şirkete yazılı bildirim yapılması ve aşağıda belirlenen hususlara uyulması koşulu ile mümkündür. İptalin kabulü halinde seyahat sigorta primleri ve sair harcamalar hariç olmak üzere, konuklar tarafından yapılmış ödemeler, iptal hali için belirlenmiş aşağıdaki giderler mahsup edildikten sonra kalan ilgilisinin banka hesabına iade edilir. Rezervasyon tarihinden 43 gün ya da daha erken bir tarihte iptal durumunda %100, 42-28 gün arası %50, 27-15 gün arası ise %25 rezervasyon bedelinden iadesi yapılır. Rezervasyon tarihine 14 gün ve altı tarihlerde yapılan iptal işlemlerinde rezervasyon bedeli iade edilmez.

Otel değişiklik hakkına sahiptir ancak bu hak istisnai olarak ve mücbir sebepler doğduğunda kullanılır. Otelin değişiklikleri önceden bildirme yükümlülüğü olmamakla beraber en kısa zamanda ilgilisine ha-ber verilir. Rezervasyon yaptırmış konuklar tarafından yapılan değişiklik kabul edilmez ise yaptığı ödemeler aynen iade edilir.

Otel herhangi bir nedenle veya nedene bağlı olmaksızın tek taraflı olarak rezervasyonu iptal etme hak-kına sahiptir. Mücbir sebepler ve konuklar tarafından ödemelerin yapılmaması veya geç yapılması du-rumları hariç olmak üzere, konukların Otele giriş tarihinden en az iki ay önceden konuklara yazılı ola-rak bildirilir. Geç ödeme veya ödememe durumları haricindeki hallerde, iptal edilen rezervasyon yeri-ne müşteriye alternatif bir tatil sunulabilir ya da yapılan ödemeler iade edilir, başkaca bir bir tazminat ödenmez.

Yurt dışından gelecek konukların Türkiye’ ye girişleri konusunda gerekli belgelerin sağlanması konuklara aittir. Belgelerin noksanlığı sebebiyle Otelin maruz kalacağı zararlar konuklar tarafından tazmin edilir. Yolculuk, Türkiye’ye giriş-çıkışlarla ilgili tıbbi bilgiler ve önerilecek koşulları öğrenmek ve uygulamak konukların sorumluluğundadır.

Otelin yazılı olarak kabul ettiği taahhütlerin dışında taşıma, transfer yapma yükümlülüğü yoktur. Ko-nuklar tarafından tercih edilen hava-kara-deniz taşımacılığı, bu taşımacılığı sağlamayı üstlenenler tara-fından yönetilir. Bu gibi durumlarda, yabancı konuklar hakkında uluslararası antlaşmalar uygulanır. Konaklama süresinin sonunda Otelden ayrılma (çıkış) halinde önceden uçuşları teyit etme konukların sorumluluğundadır. Otel tarafından bu hizmet talep halinde genellikle uluslararası uçuşlar için ve yer hostesleri tarafından bu uçuşları teyit anlamında yerine getirilir.

Konuklardan herhangi birisinin, başka birine karşı zarar – tehlike doğurur – rahatsız edici davranışlarının varlığı halinde, Otel herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın Otel rezervasyonunun sona erdirme ve bu konukları Otel dışına çıkarma konusunda mutlak takdir yetkisine sahiptir. Bu hallere sebebiyet veren konuklara para iadesi yapılmaz, tazminat ödenmez. Otelin uğradığı zararları talep ve tazmin hakları saklıdır.

Otelin erken terkedilmesi ve sair hallerde konuklar tarafından kul lanılmayan gecelemeler gerekçe gös-terilerek yapılmış ödemelerin iadesi talep edilemez. Bu durumda Otel rezervasyon yapılmış geceleme-ler karşılığı bedelin tamamını talep ve tahsil hakkına sahiptir.

Otel konukları, Otele giriş anından itibaren geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortasına dahil olurlar. Sigorta giderleri Otel tarafından karşılanır. Konukların Otelden ayrılma tarihinde sigorta sorumluluğu sona erer, isteyen konuklar fark bedeli ödemek koşulu ile seyahat sigortası süresini yurtiçinde vara-cakları yere kadar devam etmek üzere uzatabilirler. Otelden ayrılmadan önce sigorta süresinin uzatıl-ması konusunda yazılı talepte bulunmayan konukların bu hakları kendiliğinden sona erer.

Taraflar arasında sözleşme niteliğindeki rezervasyon koşulları Türkiye Cumhuriyeti Hukuku çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu hukuk kapsamında açıklanır ve yorumlanır. Taraflar işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü için Türkiye’de İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerini yetkili kılmışlardır.

tr_TRTürkçe